Ekonomické a administrativní služby

 • Vedení aktuální evidence o bytových jednotkách (údaje potřebné pro zpracování předpisů záloh, vyúčtování ročních nákladů apod.).
 • Vyměření předpisu plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytových a nebytových jednotek, kontrola úhrad těchto plateb.
 • Vedení podvojného účetnictví podle platných právních předpisů (vedení účetnictví, zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, vedení pokladní knihy, kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů).
 • Zpracování mzdové agendy (evidence zaměstnanců, výpočet a výplata mezd, odvody ze mzdy, mzdové listy).
 • Přihlášení společenství k registraci na FÚ a k zákonnému pojištění odpovědnosti.
 • Zpracování roční účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát), zprávy o hospodaření společenství a daňového přiznání za společenství.
 • Vedení evidence nákladů na teplo, TUV a služby spojené s provozem a údržbou nemovitosti. Kontrola a úhrada dodavatelských faktur.
 • Předkládání přehledu nákladů (4x ročně).
 • Vedení aktuálního přehledu salda plateb, vyúčtování, záloh apod.
 • Zpracování vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými vlastníky a to v zákonných lhůtách.
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh vůči jednotlivým členům společenství.
 • Vymáhání dlužných plateb – aktuální evidence neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání.
 • Poradenská činnost při uzavírání pojistných smluv ke spravované nemovitosti. Evidence pojistných událostí, zajištění likvidace pojistných události.
 • Příprava a doručení pozvánek na shromáždění, vytvoření podpisových listů event. další administrativa spojená se správou.
 • Účast správce na shromáždění společenství vlastníků jednotek (1x ročně).